Privacybeleid

Privacybeleid


Dit privacybeleid regelt het gebruik van de dienst van de website www.tumobilhome.com, eigendom van Tumobilhome, gevestigd in Madrid, Spanje en beschikbaar voor internetgebruikers;

1. GEBRUIK

Het gebruik van de website geeft de voorwaarde van de webgebruiker aan (hierna na “Gebruiker”) en impliceert alle acceptatie en alle bepalingen van dit privacybeleid volledig en onvoorwaardelijk vanaf het moment dat de gebruiker toegang heeft tot het web.

Bijgevolg dient de gebruiker deze tekst zorgvuldig te lezen in elk van de gelegenheden waarop hij het web wil raadplegen, aangezien de inhoud van het web kan veranderen.

2. VOORWERP

Dit website, eigendom van Tumobilhome, is opgericht en ontworpen om de diensten en producten van het bedrijf bekend te maken en toegang te geven tot alle internetgebruikers.

Toegang en / of gebruik van de website kenmerkt aan wie de voorwaarde van gebruiker en acceptatie, zonder voorbehoud van welke aard dan ook, elk van deze algemene voorwaarden, alsmede die andere personen, indien nodig, regelt voor het gebruik van de Website of de daaraan gekoppelde diensten.

In deze zin behoudt Tumobilhome zich het recht om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of updates van de inhoud en diensten van deze bepalingen voor toegang en gebruik te maken en in het algemeen hoeveel elementen van het ontwerp en de configuratie van jouw web.

3. VOORWAARDEN VOOR WEBSITE TOEGANG

3.1 WEBSITE GEBRUIK

Het website streeft naar het opzetten van een kanaal van informatie en communicatie tussen Tumobilhome, en haar klanten of belanghebbenden via internet, maar via de website Tumobilhome, vragen ze geen persoonlijke gegevens of verzamelen ze zich niet.

3.2 WAARBORGE INFORMATIE

De gebruiker heeft een e-mailadres waar u hen kunt verzoeken. In ieder geval zal de Gebruiker uitsluitend verantwoordelijk zijn voor valse of onjuiste verklaringen.

4. GEBRUIK VAN DE WEBSITE
De gebruiker gaat akkoord met de website te gebruiken in overeenstemming met wet 15/1999 van 13 december, de RD 1720/2077 van 21 december, de wet 34/2002 van 11 juli en andere aanvullende voorschriften, evenals de morele en algemeen aanvaarde goede gebruiken en openbare orde.

De gebruiker gaat ermee akkoord om geen informatie te gebruiken over activiteiten of diensten. Tumobilhome biedt aan om te ontwikkelen in strijd met wet, moraal of openbare orde en in het algemeen niet te gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

Hiertoe gebruikt de Gebruiker geen van de inhoud met onwettige doeleinden, die in deze tekst zijn verboden, schadelijk zijn voor de rechten en belangen van anderen, of op een of andere manier schade, uitsluiting, belemmering of belemmering van het normale gebruik van de inhoud , andere gebruikers of een internetgebruiker (hardware en software).

Gebruikers zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, dat het Tumobilhome direct of indirect kan lijden als gevolg van een overtreding van de verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de website en dit privacybeleid.
In het bijzonder, en alleen indicatief en niet exhaustief, gaat de Gebruiker ermee akkoord informatie, gegevens, inhoud, berichten, afbeeldingen, afbeeldingen, geluidsbestanden en / of afbeeldingen, foto’s van het web over te dragen, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden.

4.1 GEBRUIK VAN ONZE BRONCODE

De bron, afbeeldingen, afbeeldingen, foto’s, animaties, software, teksten, informatie en inhoud die in de webpagina code zijn opgenomen, zijn beschermd door de Spaanse wet en de gedeeltelijke weergave is toegestaan of Total portal, of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hun eigenaars .

5. WEBSITE INHOUD

De inhoud van de Website wordt ter beschikking gesteld van de gebruiker door Tumobilhome als eigenaar van de informatie of, indien van toepassing, derden. Tumobilhome zal aldus alle redelijke middelen ter beschikking stellen voor de inhoud die op de website is opgenomen, juist en actueel is.

De gebruiker gaat ermee akkoord om de inhoud die op de website beschikbaar is te gebruiken, die wordt begrepen, zonder deze lijst niet te beperken tot tekst, foto’s, afbeeldingen, afbeeldingen, iconen, technologie, software, links en andere audiovisuele inhoud of geluid, evenals grafisch ontwerp en broncodes, in overeenstemming met de wet, dit privacybeleid, de en andere mededelingen, gebruik regels en instructies naar zijn kennis, evenals moraliteit en ordentlikheid algemeen aanvaard en openbare orde.

De gebruiker gaat ermee akkoord om de inhoud niet te reproduceren, te kopiëren, te verspreiden, beschikbaar te maken of anderszins te communiceren, te transformeren of te wijzigen, tenzij u de toestemming van de bijbehorende rechten hebt verkregen of wettelijk is toegestaan.

De gebruiker kan echter alle items bekijken, afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of andere hardware, zolang dit uitsluitend en uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik is, dus strikt verboden commercieel gebruik, verdeling en wijziging, wijziging of decompilatie.

6. LINKS

Het website “www.tumobilhome.com” kan in de inhoud ervan links bevatten naar websites die eigendom zijn van en / of beheerd worden door derden, die via het internet beschikbaar zijn.

Tumobilhome aanvaardt geen verantwoordelijkheid voortvloeiend uit het bestaan van links naar externe inhoud op deze site. Dergelijke links of referenties zijn niet bedoeld om de ondersteuning, goedkeuring, commercialisering of eventuele relatie tussen de pagina en de personen of entiteiten die sites waar ze zijn, te impliceren.

7. GEGEVENSBESCHERMING

Voor de toepassing van de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens informeert Tumobilhome de gebruiker van het bestaan van geautomatiseerde dossiers van persoonsgegevens die door de entiteit zijn gecreëerd en onder verantwoordelijkheid daarvan, die het onderhoud en het beheer van de contractuele relatie met haar klanten heeft het vermogen om overeenkomstig de bepalingen van die wet de rechten van toegang, rectificatie, annulering en oppositie uit te oefenen door te schrijven naar Tumobilhome, gevestigd te Madrid, Spanje bij een fotokopie van ID of alternatieve documentatie hun identiteit bewijzen.

Tumobilhome kan per e-mail persoonlijke gegevens ontvangen voor het beheren van werkaanvragen, indien een bedrijf zich ertoe verbindt zijn geheimhoudingsplicht met betrekking tot persoonsgegevens te vervullen, zijn plicht te beschermen en te vernietigen, beveiligingsmaatregelen te nemen die zijn opgelegd door de bestaande wetgeving om verandering, verlies, of onbevoegde toegang.

De gebruiker die hun persoonsgegevens per e-mail doorstuurt met uw CV, stemt u in met Tumobilhome voor communicatie, altijd gerelateerd aan professionele diensten. Als u dergelijke communicatie niet wenst te ontvangen, kunt u dit doen door contact op te nemen met het adres vermeld in lid 1 van deze sectie, bij brief houden zij de datum en de originele handtekening in.

8. COOKIES

Tumobilhome mag cookies gebruiken wanneer een gebruiker de websites en pagina’s doorbladert.

De cookies die het Tumobilhome Website gebruikt, worden alleen geassocieerd met de browser van een specifieke computer (een anonieme gebruiker) en geven de volledige naam van de gebruiker niet aan.

Deze cookies worden door Tumobilhome gebruikt om de browsers van geregistreerde gebruikers te herkennen nadat deze de eerste keer toegang hebben tot de pagina zonder dat er opnieuw moet worden geregistreerd. Evenzo worden ze gebruikt voor het opstellen van statistieken op Tumobilhome om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om de website aan te passen volgens uw smaken en behoeften, dus het is niet nodig om elk bezoek aan te passen.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle handelsmerken, handelsnamen of logo’s van welke aard dan ook, die op de website staan, zijn eigendom van Tumobilhome of geautoriseerde derden, mag niet worden uitgelegd dat het gebruik of de toegang tot de website enig recht heeft toegekend op de hiervoor genoemde handelsmerken, handelsnamen en / of logo’s.

Ook de inhoud is intellectueel eigendom van Tumobilhome of derden, zonder dat deze aan de gebruiker wordt overgedragen, onder de bepalingen van dit privacybeleid. Daarom is de overdracht van intellectuele eigendomsrechten op deze website uitdrukkelijk verboden.

10. RECLAME

Op de website kunt u reclame of sponsored content bekijken. Adverteerders en sponsors zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het verzekeren dat materiaal dat wordt ingediend op de website voldoet aan de wetten in elke zaak, van toepassing kan zijn.

Tumobilhome is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of onregelmatigheden die reclame inhoud of sponsors kunnen bevatten.

11. AANSPRAKELIJKHEID

Gebruikers zijn aansprakelijk voor schade van welke aard ook al, dat Tumobilhome kan lijden als gevolg van een inbreuk op de verplichtingen die zij door dit Privacybeleid zijn gebonden, door de wet of, indien van toepassing, onder de specifieke voorwaarden die zij van toepassing zijn.

11.1 VERANTWOORDELIJKHEID EN PORTAAL TOEGANG

Tumobilhome is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit fouten of afschakelingen in telecommunicatienetwerken die de opschorting, annulering of onderbreking van de dienst van de webpagina veroorzaken, terwijl hetzelfde of vooraf wordt verstrekt.

11.2. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR KWALITEIT VAN DIENST EN INHOUD

Toegang tot de website impliceert niet de verplichting van Tumobilhome aan de afwezigheid van virussen, wormen of ander schadelijk computergebied te controleren. De gebruiker, in elk geval, de beschikbaarheid van adequate hulpmiddelen om schadelijke computerprogramma’s te detecteren en te desinfecteren.

Tumobilhome is niet aansprakelijk voor schade aan computerapparatuur, documenten en / of bestanden van gebruikers of derden tijdens de service in de Portal.

11.3 AANSPRAKELIJKHEID VOOR LINKS

Service toegang tot de website kan technische links bevatten die de gebruiker toestaan om toegang te krijgen tot andere pagina’s en internetportals. In deze gevallen weet Tumobilhome de inhoud en de diensten van alle links niet en is daarom niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de onrechtmatigheid, kwaliteit, onbeschikbaarheidsfout of nutteloosheid van de inhoud en / of diensten van links of voor andere schade.

12. TOEPASSELIJK RECHT

Dit privacybeleid is geregeld in elk van zijn clausules volgens de Spaanse wetgeving. Voor het oplossen van conflicten die voortvloeien uit de toegang tot de website, komen de gebruiker en het Tumobilhome ermee akkoord om aan de rechtbanken van Madrid te onderwerpen, met uitzondering van andere algemene of speciale jurisdicties die kunnen overeenkomen.

Momenteel geldt ook wet 34/2002 van 11 juli van Informatiediensten en E-mail.